Česky
English

EKONOMICKÉ ANALÝZY, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Existuje způsob, jak zlepšit ekonomické výsledky společnosti bez provádění významných investic?

Ano, a to například identifikací silných a slabých stránek organizace a jejích jednotlivých zaměstnanců, například pomocí personálního, organizačního či motivačního auditu, které umožní obsadit klíčové pozice v organizaci těmi nejkvalitnějšími zaměstnanci a tím zlepšit schopnost organizace využít nabízených příležitostí.

 

Organizace musí být schopna efektivně využívat dostupných zdrojů a přeměňovat je v produkty, které obsahují určitou přidanou hodnotou. Organizace musí být schopna flexibilně reagovat na tržní změny a přizpůsobovat se jim jak v oblasti nákladů tak výnosů.

Profesionální vedení účetní agendy dokáže nejen významným způsobem snížit běžné provozní náklady, snížit chybovost a předělávání různých dokumentů a výkazů. Též personifikace reportů z účetních dat umožňuje managementu kvalitnější podklady pro rozhodování a šetří jejich čas nutný k orientaci v těchto dokumentech.

Naše společnost nabízí své služby v oblasti ekonomické optimalizace nákladové i výnosové stránky fungování organizace a též kompletní vedení účetní agendy. Tyto dvě služby nabízíme samostatně nebo v jednom produktovém balíčku, kdy se naplno projeví jejich vzájemné synergické efekty a klientovi se dostává maximální péče. Našim klientům poskytujeme dlouhodobě zejména následující služby:

  • Analýza efektivity nákladů na personál s návrhem možných změn ke zvýšení efektivity práce při konstantních nákladech či ke snížení nákladů za konstantního výkonu
  • Analýza fungování jednotlivých oddělení/poboček/středisek - formou mystery shoppingu zhodnotíme fungování pobočky navenek směrem k zákazníkovi, analyzujeme výnosy, které generuje, a posoudíme, zda náklady vynakládané na tuto pobočku jsou adekvátní k podávanému výkonu. Navrhneme a implementujeme nápravná opatření
  • Pomoc s vytvářením a realizací marketingové strategie tak, aby byla účinná, cílená a její dopady byly měřitelné a efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům
  • Outsourcing kompletní účetní agendy, včetně vedení mezd, a daňové optimalizace
  • Konzultaci při vytváření střednědobých a dlouhodobých strategických plánů v souladu s vizí společnosti,

 

Mám zájem o bližší informace - info@audit-organizace.cz

Top | © 2007-2024 Audit-organizace.cz | info@audit-organizace.cz | Mapa stránek | Audit organizace s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2

525.cz